Free shipping for orders in the EU countries.

“השתמשתי במכשיר הלייפר שפותח על ידי ד”ר אייל בוצר כדי להעריך את מיתר (פרנולום) הלשון של היילוד. זה קל לטפל עם המכשיר ועוזר לפענח את מצב המיתר הלשוני. זה לא פוגע בלשון ואינו כואב לרך הנולד”.

Order Now

Private Customers

Professional Customers